Firma w Finlandii

Firma w Finlandii

W Polsce wielu ludzi kojarzy Finlandię z wódką, jednak ten kraj ma do zaoferowania o wiele więcej niż wysokoprocentowe alkohole. Kraj Tysiąca Jezior słynie również ze swojej innowacyjności, która nie tylko dotyczy obszaru szeroko pojętej technologii, ale także infrastruktury. Władze państwowe wciąż dokładają starań, by modernizacja kraju była równomierna we wszystkich sektorach. Mimo ogólnoświatowego kryzysu, Finlandia wciąż jest bardzo atrakcyjna gospodarczo dla przedsiębiorców z całego świata.

Otworzenie własnego biznesu w Finlandii powinno więc być poprzedzone zapoznaniem się zarówno z wymaganiami stawianymi przez prawo, jak i tamtejszym rynkiem. Dużo bowiem zależy od branży, w której ma powstać firma. Finlandia jest krajem otwartym dla inwestorów i przedsiębiorców z UE oraz EOG, ponieważ sama jest jednym z państw członkowskich. Niniejszy artykuł zawiera przegląd dostępnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw i informacje o systemie podatkowym oraz krótką charakterystykę finlandzkiej gospodarki i jednego z najmocniej rozwiniętych sektorów, jaki stanowi technologia teleinformatyczna.

Fińska działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności w Finlandii wiąże się z wieloma obowiązkami, których musi dopełnić przedsiębiorca. Powinności te są podyktowane czynnikami takimi, jak obywatelstwo przedsiębiorcy czy rodzaj podejmowanej działalności.

Kwestia obywatelstwa ma ogromne znaczenie, ponieważ determinuje ona formalności, które musi przejść przedsiębiorca, by zalegalizować firmę. Finlandia ze względu na przynależność do UE oraz EOG nie wymaga jednak pozwolenia na pracę bądź prowadzenie działalności od mieszkańców państw członkowskich. Podstawę prawną stanowi w tym wypadku fińska Ustawa o Wolnym Handlu. Dzięki temu zarówno osoby fizyczne, jak i fińskie podmioty prawne oraz zarejestrowane oddziały zagraniczne z terenów EOG mają takie samo prawo do prowadzenia biznesu w Finlandii, jak wszyscy jej obywatele. Aczkolwiek samo w sobie obywatelstwo nie zwalnia z obowiązku rejestracji firmy. Przedsiębiorcy muszą uzyskać wpis do fińskiego rejestru Urzędu Patentów i Rejestracji - Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - który sprawuje formalną kontrolę nad poprawnym funkcjonowaniem wszelkiego rodzaju działalności. W ramach zadań PRH znajduje się jednocześnie gromadzenie danych o firmach zarejestrowanych w Urzędzie oraz Europejskim Rejestrze Przedsiębiorstw - European Business Register. Firma w Finlandii - formy działalności Dopełnienie formalności będzie prawdopodobnie wymagało znajomości choćby podstawowych zwrotów w języku fińskim, który podobnie jak język szwedzki, jest językiem urzędowym Finlandii. Duża część społeczeństwa posługuje się równocześnie językiem angielskim, dlatego jego znajomość zdecydowanie może ułatwić wizytę w urzędzie, a później komunikację z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi. Oprócz tego Kraj Tysiąca Jezior jest uznawany w Europie za „bramę biznesową” do Rosji. Wynika to z jednej strony z historii kraju, która przeplatała się mocno z dziejami Federacji Rosyjskiej, a z drugiej z bliższych stosunków handlowych, które obywatele obu krajów zacieśniają. Nakłada się na to emigracja Rosjan, którzy osiedlają się w Finlandii dość często. Wszystko to sprawia, że w biznesie rosyjski jest jednym z popularniejszych języków.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podobnie jak w innych państwach, jednoosobowa firma może zostać założona przez jedną osobę, a kapitał początkowy nie jest wymagany. Ze względu na te dwa kryteria, prywatna działalność jest najprostszą formą biznesu nie tylko w Finlandii, ale też w wielu innych krajach. Niniejszy rodzaj działalności jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy nie posiadają zbyt dużego budżetu na rozruch i dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.

Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa powinien zgłosić swoją firmę do rejestru handlowego, prowadzonego przez Urząd Patentów i Rejestracji (PRH). Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej to koszt między 75 a 110 EUR. Na tym samym wniosku, który składa się do PRH, znajduje się równocześnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces załatwiania formalności.

Samozatrudnieni w Finlandii to osoby, które:

Spółki

Generalnie wszystkie spółki różnią się od siebie oczywiście zakresem uprawnień jej udziałowców, ale schemat ich tworzenia jest bardzo podobny. Niezależnie bowiem od wszystkiego konieczne będzie stworzenie aktu założycielskiego oraz wpisanie podmiotu do rejestru w Urzędzie Patentów i Rejestracji (PRH - Patentti-ja rekisterihallitus).

W Finlandii wspólnikiem spółki może być każdy, bez względu na narodowość, lecz konieczne jest, by przynajmniej jeden wspólnik bądź komplementariusz (dotyczy spółek komandytowych) posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Finlandii. Czas rejestracji, w zależności od rodzaju spółki, może się wahać od 2 do 3 tygodni.

Akt założycielski oraz statut spółki są elementami niezbędnymi do jej formalnej legalizacji w organach administracji publicznej. Dokument aktu założycielskiego jest uchwalany na pierwszym, walnym zabraniu udziałowców i powinien zawierać następujący zbiór informacji:
Rejestracja spółki powinna nastąpić nie później niż pół roku od daty podpisania aktu założycielskiego. Firma Finlandia - formalności Po przejściu całego procesu spółka jako podmiot staje się osobą prawną. Równolegle firma powinna zgłosić działalność do Urzędu Skarbowego. Skutkiem tych działań, przedsiębiorstwo ma obowiązek odprowadzania podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W przejściu wszystkich formalności nieoceniona jest często pomoc wykwalifikowanego prawnika, który zna specyfikę warunków i miejscowe prawo, co pozwoli uniknąć opóźnień, błędów i nieporozumień.

Spółka jawna

Spółka jawna to podmiot prawny, który podlega przepisom fińskiej Ustawy o Spółkach. Wspólnicy solidarnie odpowiadają za długi i inne zobowiązania. W gestii porozumienia między udziałowcami leżą takie kwestie jak relacja i podział władzy, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz prawo weta. Jednocześnie każdemu z nich przysługuje bezwarunkowy przywilej wglądu do księgowości, sprawozdań oraz podważania rzetelności sprawozdań, jakie składa firma. Finlandia jako państwo nie stawia wymagań w zakresie kapitału zakładowego spółki jawnej. Oprócz tego, wspólnicy biorący czynny udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę jak wszyscy inni pracownicy.

Spółka komandytowa

W spółce komandytowej wspólnicy odpowiadają za długi i zobowiązania do kwoty wniesionych udziałów. Komplementariusze są w gruncie rzeczy tym samym, co udziałowcy spółki jawnej. Z kolei komandytariusz ma w prawdzie prawo do brania udziału w podejmowaniu ważnych dla przedsiębiorstwa decyzji, jak np. rozszerzenie zakresu działalności firmy albo fuzji, jednakże nie przysługuje mu pełnia decyzyjności w sprawach spółki ani funkcja reprezentacyjna, ale za to jego odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa jest mocno ograniczona.

Koszt samej tylko rejestracji spółki komandytowej wynosi 240 EUR, zaś wysokość budżetu początkowego NIE jest narzucana odgórnie.

Spółki kapitałowe

W Finlandii wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje spółek kapitałowych, są to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - yksityinen osakeyhtiö (Oy) - oraz spółka akcyjna - julkinen osakeyhtiö (Oyj). W przypadku pierwszego podmiotu kapitał początkowy powinien wynieść nie mniej niż 2,5 tys. EUR. Tymczasem budżet spółki akcyjnej wzrasta do zawrotnej kwoty 80 tys. EUR, co sprawia, że zwykle jest wybierana przez średnie i duże przedsiębiorstwa.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Finlandii jest uznawana za formę prywatnej spółki akcyjnej i stanowi jeden z najpowszechniejszych rodzajów prowadzenia biznesu w tym kraju. W 2020 roku, na terenie Finlandii, spółek z o. o. było 253,21 tys. Natomiast najmniejszą popularnością cieszyły się publiczne spółki akcyjne, których liczba wynosiła wówczas zaledwie 260.

Założenie prywatnej spółki akcyjnej, czyli spółki z o. o., w Finlandii wymaga co najmniej jednej osoby fizycznej bądź prawnej. Konieczne jest też uzyskanie zaświadczenia, od biegłego rewidenta bądź innych upoważnionych do tego osób, o wniesieniu kapitału początkowego. Oprócz tego zarząd spółki wraz z dyrektorem zarządzającym (jeśli dotyczy) powinni przedłożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych do założenia spółki. Czas potrzebny na rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji wynosi między 2 a 3 tygodnie. Jednocześnie warto podkreślić, że wszystkie osoby, które podejmowały decyzje dotyczące spółki przed jej rejestracją, są odpowiedzialne za wszystkie podjęte przez nią zobowiązania.

Zarząd spółki powinien składać się z trzech lub więcej członków. Jednakże w przypadku, gdy członków zarządu jest mniej, powołuje się tzw. „cichego” członka zarządu, który jest czymś w rodzaju zastępcy - varajäsen - a jego rolą jest jedynie figurowanie na liście członków zarządu przy rejestracji podmiotu. Mimo, że zwykle nie jest on obecny w późniejszym funkcjonowaniu firmy, to posiada pełnię praw członka zarządu, zaś w przypadku nieobecności bądź śmierci czy innych zdarzeń losowych zastępuje członka zarządu, by podczas zebrania możliwe było uzyskanie niezbędnego kworum.

Druga forma spółki kapitałowej, jaką jest publiczna spółka akcyjna, poza kapitałem w wysokości 80 tys. EUR i rejestracji w PRH, ma możliwość obrotu akcjami i obligacjami na giełdzie papierów wartościowych. W prawdzie oba rodzaje spółek (z o. o., czyli prywatna akcyjna i akcyjna - publiczna) podlegają przepisom Ustawy o Spółkach, jednak w praktyce banki i zakłady ubezpieczeniowe podpadają pod pewne przepisy szczegółowe, które mają pierwszeństwo w stosunku do Ustawy.

Koszt rejestracji spółki kapitałowej to wydatek między 330 a 380 EUR. Ponadto obywatele krajów spoza EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego - mają obowiązek uzyskania zezwolenia od PRH - Urzędu Patentów i Rejestracji - na założenie spółki. W stosunku do obywateli państw członkowskich nie ma takiego wymogu.

Poza wspomnianymi rodzajami spółek kapitałowych, Finlandia uznaje jeszcze europejskie spółki akcyjne - Societas Europaea (SE) / eurooppayhtiö.

Spółdzielnia w Finlandii

Wszelkiego rodzaju prawa dotyczące spółdzielni w Finlandii są regulowane przez Ustawę o Spółdzielniach. W myśl niniejszego dokumentu, fińskie spółdzielnie są zrzeszeniami, których głównym zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz liczba członków spółdzielni oraz wysokość kapitału zakładowego nie są określane z góry. Działalność spółdzielcza sprawdza się przede wszystkim w takich sektorach jak rolnictwo czy handel detaliczny. Jednocześnie warty podkreślenia jest fakt, że spółdzielnia może w przyszłości zostać przekształcona w spółkę z o. o.

Oddział firmy zagranicznej w Finlandii

Oddziały firm zagranicznych, które powstają na obszarze Finlandii nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, a co za tym idzie są w pełni zależne od firmy macierzystej. Utworzona filia ma prawo do produkcji towarów bądź działań jako agent, importer. Osoba zarządzająca oddziałem powinna mieć stałe miejsce zamieszkania w Finlandii. Wszyscy obywatele krajów EOG posiadają możliwość podjęcia tego rodzaju działalności na terenie Republiki Finlandii. Osoby spoza terenów EOG muszą wcześniej zostać poddane weryfikacji przez organy administracji państwowej.

Warto pamiętać, że nie zawsze konieczne jest tworzenie oddziału. Dzieje się tak na przykład w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne (dotyczy samozatrudnionych oraz delegowanych pracowników) bądź osób prowadzących działalność na terenie Polski, które dokonują transakcji na rzecz konsumenta z innego kraju członkowskiego UE w ramach swobody przepływu towarów. Wszyscy obywatele krajów członkowskich mają zagwarantowane prawo dostępu do oferowanych usług i towarów na równi z klientami lokalnymi. Przy czym, o ile towar, produkt jest pojęciem zrozumiałym, o tyle usługa w myśl unijnych przepisów to m. in.:
Zatem, obowiązkiem przedsiębiorców, jest respektowanie tych norm nie zależnie od tego czy rzecz dotyczy dużego międzynarodowego koncernu czy też małego biznesu rodzinnego.

Kiedy więc przedsiębiorca powinien zdecydować się na utworzenie oddziału swojej firmy w Finlandii? To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź nie jest wcale tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Otóż, jeżeli głównym targetem działalności jest lokalna społeczność, a sprzedaż zagraniczna jest zdecydowaną rzadkością, to wówczas założenie oddziału lub przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem opcjonalnym, nad którym warto się zastanowić. Jednakże w przypadku, gdy firma figuruje jako rezydent polski, a sprzedaż zagraniczna ma charakter ciągły, to wówczas filia firmy może okazać się koniecznością, która pozwoli uniknąć kary ze strony drugiego państwa, które za świadczone przez różnego rodzaju podmioty usługi i dystrybucję towarów pobiera najróżniejsze podatki. Najistotniejsze jest tu zatem kryterium „tymczasowości” , która jednak różnie jest interpretowana przez poszczególne kraje UE. Firma w Finlandii - trybunał Niemniej, oddział firmy na terenie Finlandii może być niezwykle korzystny, jeżeli chcemy rozwijać naszą działalność poprzez wchodzenie na rynki zagraniczne. Utworzenie niewielkiej filii, która jest całkowicie zależna od firmy macierzystej pozwala na "wybadanie gruntu".

Wartą podkreślenia uwagą jest to, że w Finlandii nie istnieje możliwość utworzenia przedstawicielstwa firmy zagranicznej. Jedyną dopuszczalną formą jest oddział zagranicznego przedsiębiorcy, którego rejestracja wymaga poniesienia kosztów w wysokości 380 EUR oraz utworzenia nazwy, która zawiera:
Niniejsza forma organizacyjno-prawna nie wymaga wnoszenia określonej kwoty kapitału zakładowego.

Rejestracja firmy w Finlandii

Każdy przedsiębiorca, działający na terenie Finlandii, jest zobowiązany do zarejestrowania się w oficjalnym, fińskim Rejestrze Handlowym, który jest prowadzony przez Urząd Patentów i Rejestracji. Dopełnienie, związanych z tym formalności, skutkuje otrzymaniem identyfikatora Y-tunnus.

Funkcjonujące w polskim systemie numery NIP, REGON i KRS, w Finlandii są zastąpione przez jeden - Y-tunnus. Numer ten składa się z siedmiu cyfr, myślnika oraz znaku kontrolnego (np.1234567-8). Identyfikator stanowi niezbędny element przy załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, dlatego też rejestracji trzeba dokonać najszybciej jak to możliwe, aby go uzyskać.

Złożenie wniosku rejestracyjnego uruchamia również proces weryfikacji firmy, której nazwa handlowa nie może pokrywać się z już istniejącą. Urząd Patentów i Rejestracji sprawdza tę kwestię w oparciu o dane z rejestru. To samo tyczy się znaków towarowych. Pomyślne przejście rejestracji kończy się nie tylko wpisem do fińskiego Rejestru Handlowego, ale także wpisem do Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw - European Business Register. Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich europejskich firmach.

Rejestr Handlowy Finlandii

Rejestr Handlowy w Finlandii jest prowadzony przez Biuro Patentów i Rejestracji - PRH. Informacje zawarte w spisie dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych zrejestrowanych na terenie państwa. Część informacji udostępniana jest za darmo. Jednak bardziej szczegółowe treści, Urząd udostępnia na życzenie klienta odpłatnie. Stworzony system Virre pozwala na uzyskanie szybkiego dostępu za pośrednictwem Internetu. System równocześnie daje możliwość zarejestrowania nowej działalności.

Dane Rejestru Handlowego pochodzą od samych przedsiębiorców oraz organów administracji państwowej i sądów. Opracowanie udostępniane jest w języku fińskim, szwedzkim oraz w wersji angielskiej. Baza posiada prosty interfejs, który sprawia, że nawigacja i wyszukiwanie treści jest stosunkowo proste.

Rejestr Handlowy dostarcza użytkownikom darmowych informacji odnoście:
Zwykle rejestry handlowe oferują znacznie więcej informacji. Ponadto w Finlandii nie uzyskamy wiadomości takich jak choćby nazwisko właściciela przedsiębiorstwa, czy też personalnych danych członków zarządu. Aczkolwiek po uiszczeniu opłaty będzie możliwy wgląd w sprawozdania finansowe, oryginały odpisów i certyfikatów oraz wielu innych szczegółowych informacji, które mogą posłużyć do rzetelnego rozpoznania rynku oraz sytuacji partnerów biznesowych.

Podatki w Finlandii

Wszystkie podmioty krajowe są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego, podatku VAT, składek emerytalnych, na ubezpieczenie społeczne i od bezrobocia. Z kolei przedsiębiorcy zagraniczni mogą podlegać pełnemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu bądź w ogóle nie podlegać obowiązkowi podatkowemu w Finlandii. Kwestia rezydencji zależna jest od kilku czynników, w tym m. in. tego, czy firma posiada stałe biuro na terenie Finlandii, jak długo pozostaje w Finlandii oraz charakteru działalności (niektóre bowiem mimo długiego pobytu nie są kwalifikowane jako prowadzenie działalności, a jedynie usługa transgraniczna, dotyczy to np. delegacji pracowniczych). firma finlandia - dochody W przypadku polskich obywateli, którzy tymczasowo przebywają i pracują w Finlandii obowiązuje konwencja zawarta 26 października 1997 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dokument ten stanowi swego rodzaju gwarancję, że jako rezydenci innego kraju odprowadzimy podatek tylko raz, w kraju, w który dochód został uzyskany.

Rezydencja podatkowa

Kwestią decydującą o tym, czy obywatel innego państwa niż Finlandia jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego w Finlandii, jest okres pobytu na terenie tego kraju. W myśl tamtejszego prawodawstwa, przebywanie w Finlandii do 183 dni (czyli pół roku) w ciągu 12 miesięcy ma charakter tymczasowy i powoduje, że osoby, podejmujące w tym czasie pracę odprowadzają podatek źródłowy - lähdevero. Wówczas przy rozliczeniu należy pobrać kartę podatku źródłowego - lähdeverokortti. Niedopełnienie formalności skutkuje zatrzymaniem przez pracodawcę podatku w wysokości 35%. Warto także pamiętać, że pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga zgłoszenia odpowiednim organom w celu rejestracji.

Tymczasem osoby przebywające w Finlandii dłużej niż 6 miesięcy, nabywają praw i podlegają obowiązkom takim samy jak mieszkańcy Finlandii. Wynika to z faktu, że pobyt powyżej 183 dni w ciągu 12 miesięcy jest traktowany jako stały. Wówczas obowiązują progresywne stawki podatku dochodowego, które zmieniają się co roku. Oprócz tego dochodzi obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych, które w przypadku krótszego pobytu można pominąć, jeżeli posiadamy stosowne zaświadczenia, potwierdzające opłacanie składek w kraju ojczystym. W przypadku nie dopełnienia obowiązku podatkowego na poczet niniejszego zobowiązania może zostać wstrzymane nawet 60% uzyskanego dochodu. Dodatkowo osoby, które zamierzają mieszkać w Finlandii przynajmniej 12 miesięcy powinny udać się do miejscowego Magistratu, którego zadaniem jest wprowadzenie danych osobowych do systemu rejestracyjnego. Dzięki temu będzie możliwe uzyskanie numeru identyfikacji personalnej oraz brania udziału w wyborach i załatwiania wszelkiego rodzaju spraw urzędowych.

Jeżeli pobyt trwał krócej niż pół roku, lecz uzyskane przez daną osobę w ciągu roku dochody w 75% były uzyskane z pracy na terenie Finlandii, to wówczas istnieje możliwość ubiegania się o naliczenie stawki podatku progresywnego zamiast 35-procentowego podatku liniowego.

Sytuacja przedsiębiorców, poza długością pobytu, dotyczy również kwestii siedziby firmy. Jeżeli bowiem w ramach działalności firma nie posiada stałej siedziby nie musi wpisywać się do fińskiego Rejestru Pracodawców. Warto pamiętać, że siedziba firmy, to miejsce, w którym jest prowadzona regularna działalność gospodarcza. Stąd prace budowlane lub instalacyjne oraz plac budowy są uznawane za zakład pracy.

Organem decydującym o częściowym lub całkowitym obowiązku podatkowym jest w Finlandii Urząd Skarbowy. Równocześnie warto pamiętać, że krótka nieobecność nie jest podstawą do uznania przerwania ciągłości pobytu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy naliczany jest od: Firma w Finlandii a podatek progresywny Osoby fizyczne mają równocześnie prawo do odliczenia niektórych kosztów np. z tytułu dojazdu do pracy oraz na sprzęt niezbędny do wykonywania zawodu.

W Finlandii od dochodu potrącane są także:

Dochody poniżej pierwszego progu dochodowego są zwolnione z podatku krajowego, lecz nie z gminnego, kościelnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatek od dochodów kapitałowych

Dochody kapitałowe podlegają innym zasadom naliczania podatku niż dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę. Jego stawka wynosi zwykle 30%, zaś po przekroczeniu progu - 34%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód m. in. z:

Podatek komunalny

Podatek komunalny - kunnallisvero - jest odprowadzany na rzecz gminy, w której dana osoba posiada stałe miejsce zamieszkania bądź podmiot prawny posiada swoją stałą siedzibę. Obowiązek ten dotyczy tych, których dochód przekracza 14 tys. EUR. Stawka podatku wynosi, w zależności od gminy, od 17 do 22%.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w Finlandii przedsiębiorcy odprowadzają od rocznych dochodów firmy w wysokości 20%. Odliczeniu od zysku przed opodatkowaniem podlegają koszty i straty.

Podatek VAT

Przedsiębiorcy działający na terenie Finlandii nie zawsze muszą odprowadzać podatek VAT. Jednymi z kluczowych kwestii są rezydencja podatkowa oraz posiadanie stałej siedziby w Finlandii. Osoby, których działalność sprowadza się bowiem jedynie do świadczenia usług w ramach swobodnego przepływu towarów i usług mogą skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia. Natomiast ci, którzy prowadzą stałą działalność w Finlandii mogą być zwolnieni z tego zobowiązania.

Kto więc płaci VAT w Finlandii?

Podatkiem VAT objęte są przedsiębiorstwa których roczne dochody netto przekraczają próg 10 tys. EUR. Opodatkowanie towarów i usług to w Finlandii ALV - arvonlisävero. Zdecydowana większość produktów i usług jest objęta VAT-em. Podstawowa stawka wynosi 24%, zaś stawki zredukowane: 14, 10 oraz 0%. Każda stawka zredukowana obejmuje innego rodzaju produkty:
Ponadto fińskie prawo dopuszcza zwolnienie z podatku szeregu usług i towarów, są to:
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wszystkie osoby prawne, które nie są rezydentami podatkowymi Finlandii i nie podlegają podatkowi ALV (nie trzeba bowiem mieć działalności w Finlandii, by zgłosić się do rejestru VAT), przy zakupie produktów bądź usług, mają prawo ubiegać się o zwrot opłaconego podatku. To samo tyczy się towarów wwożonych do kraju. Przedsiębiorca, składając wniosek może otrzymać zwrot podatku akcyzowego.

W celu zgłoszenia firmy jako płatnika ALV - czyli odpowiednika polskiego podatku VAT - należy złożyć wniosek o nadanie numeru płatnika w Urzędzie Skarbowym najpóźniej 30 dni po dokonaniu pierwszej transakcji, która podlega opodatkowaniu. W przeciwieństwie do krajowych przedsiębiorstw, nierezydenci nie muszą przekroczyć progu 10 tys. EUR, by rejestrować się jako płatnicy VAT w Finlandii. Wystarczy bowiem, że zagraniczny podmiot dostarcza towary w ramach umów wewnątrzwspólnotowych. firma w finlandii i płatnik VAT Składając wniosek należy podać powód rejestracji oraz opis transakcji, która jest opodatkowana.

Procedura odwrotnego obciążenia przeznaczona jest dla podmiotów, których działalność nie jest na stałe związana z fińskimi klientami, a więc ma charakter tymczasowy. Wówczas obowiązek opłacenia podatku VAT przerzucony zostaje na nabywcę. Jednak, jeśli przedsiębiorstwo świadczy w dłuższym okresie czasu usługi bądź dystrybuuje towary objęte podatkiem VAT oraz posiada stałą siedzibę jako firma, Finlandia stanie się państwem, w którym konieczne będzie opłacenie VAT-u.

Jedną z istotniejszych spraw jest wyłączenie fińskiej jednostki administracyjnej, jaką są Wyspy Alandzkie z obszaru podatkowego UE. W praktyce oznacza to, że Wyspy, mimo że fizycznie są częścią Finlandii, to w odniesieniu do innych członków Unii są traktowane jak terytorium innego państwa. W obrocie wewnętrznym nie ma żadnej różnicy w prawach między obszarem Wysp Alandzkich a resztą kraju. Zatem przepisy są takie same na Wyspach, jak i w pozostałej części Finlandii, i dotyczy to wyłącznie jej obywateli.

Fiński Rejestr Pracodawców

W przypadku wpisu do Rejestru Pracodawców sytuacja zależna jest od tego czy przedsiębiorstwo ma pełny czy też ograniczony obowiązek podatkowy. W pierwszym przypadku rejestracja jest obowiązkowa i wiąże się z przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Natomiast nierezydenci mogą wpisać się do rejestru, ale nie muszą. Decyzja w tym zakresie podlega wyłącznej ocenie właściciela. Aczkolwiek warto rozważyć tę opcję, gdyż może ona okazać się o wiele korzystniejsza, zwłaszcza dla pracowników.

Krajowe podmioty prawne oraz zagraniczne firmy, które mają stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Finlandii, podlegają tym samym obowiązkom względem zatrudnionych. Do rejestru muszą zgłosić się jako pracodawcy, gdy zatrudniają:
Wciągnięcie działalności do spisu ewidencyjnego pracodawców sprawia, że firma musi odprowadzać podatek od wynagrodzenia zatrudnionych w swoich strukturach osób. Wysokość potrącanego podatku zależna jest od indywidualnej sytuacji pracownika. Informacje, o wysokości podatku znajdują się na karcie podatkowej poszczególnych pracowników.

Przypominamy, że pracownicy, których pobyt w Finlandii jest krótszy niż 6 miesięcy, są objęci podatkiem źródłowym w wysokości 35%, zaś zatrudnieni, przebywający w granicach kraju dłużej niż 6 miesięcy podlegają podatkowi progresywnemu, a więc stawka procentowa jest uzależniona od wysokości dochodów. firma finlandia - obowiązki pracodawcy Pracodawcy, którzy nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności w Finlandii nie muszą się wpisywać do Rejestru Pracodawców i nie dotyczą ich zobowiązania pracodawcy. Jednak w przypadku delegacji pracownika, zagraniczna firma ma za zadanie przekazać na koniec roku kalendarzowego informacje na temat wypłaconych wynagrodzeń. Sprawozdanie należy złożyć w fińskim Urzędzie Skarbowym nie później niż do ostatniego dnia stycznia następnego roku . W przypadku delegacji, która trwa dłużej niż 183 dni bądź opłacenia ubezpieczenia w Finlandii, przedsiębiorstwo powinno złożyć informacje o dochodach tegoż pracownika w rejestrze dochodów. Jeśli zagraniczna firma nie wpisuje się do fińskiego Rejestru Pracodawców, to wówczas pracownik ma obowiązek sam odprowadzić zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Jeżeli dochód podlega opodatkowaniem podatkiem źródłowym, nie złożenie wniosku o zaliczkę może skutkować grzywną do 2 tys. EUR. Stawka zaliczki jest szacowana w oparciu o przewidywane przez pracownika zarobki. Wraz z rozpoczęciem pracy, a najpóźniej do końca miesiąca, w którym praca została podjęta.

Fiński Rejestr Przedpłat

Urząd Podatkowy w Finlandii prowadzi w ramach swoich działań Rejestr Przedpłat. W najprostszym ujęciu spis ten jest swego rodzaju poświadczeniem wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Pracodawca, uzyskując wpis do tego Rejestru zwolniony jest z odprowadzania podatku zaliczkowego.

Personalny Numer Identyfikacyjny

Fiński Personalny Numer Identyfikacyjny to odpowiednik polskiego numeru PESEL, który jest wydawany:
Personalny Numer Identyfikacyjny ma za zadanie weryfikacji danych osobowych. Każdy, kto otrzymuje lub ubiega się o nadanie hetu, otrzymuje go na całe życie i zawsze będzie taki sam, nigdy się nie zmieni.

Osoby, które nie spełniają wymogu stałego zamieszkania, w niektórych wypadkach, również mogą otrzymać Numer, gdy jest on niezbędny do wykonywania pracy, która powinna trwać przynajmniej 3 miesiące. firma w finlandii a fiński pesel W prawdzie do załatwienia spraw urzędowych często wystarcza imię i nazwisko, ale przy dłuższym pobycie fiński PESEL staje się niezbędny.

O Personalny Numer Identyfikacji należy ubiegać się w miejscowym Magistracie, gdzie najpierw należy się zarejestrować. Warunkiem koniecznym wpisu do fińskiego rejestru ludności jest posiadanie adresu zamieszkania. Przy czym rejestracja w Magistracie poprzedzona jest, w przypadku osób przyjeżdżających z krajów UE/EOG, rejestracją w miejscowym komisariacie policji po pierwszych 3 miesiącach pobytu. Podczas wizyty w Magistracie należy mieć przy sobie paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość bądź świadectwo urodzenia czy też pozwolenie na roczny pobyt. Dokumenty wymagane do rejestracji powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język fiński, szwedzki lub angielski. Po dokonaniu rejestracji możliwe będzie pobieranie, w zależności od potrzeby, zaświadczeń, które są konieczne np. do:
Zaświadczenie zawiera zwykle podane wcześniej przez osobę dane osobiste, takie jak:
Osoby, które rejestrują się w Magistracie mają obowiązek zgłaszania zmiany adresu zamieszkania w ciągu 7 dni od przeprowadzki. W przypadku opuszczenia Finlandii na stałe wystarczy kontakt telefoniczny, mailowy bądź pocztą. Konieczność zgłaszania przeprowadzki odnosi się zarówno do cudzoziemców, którzy w Finlandii przebywają na stałe, jak i tych którzy mieszkają w niej tymczasowo.

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników

W Finlandii prawo pracy nie jest jednolitym zbiorem zasad, ponieważ bardzo duży udział w kreowaniu warunków pracy mają związki zawodowe, do których przynależy znaczna część osób podejmujących zatrudnienie. Stąd zaleca się zarówno przedsiębiorcom, jak również pracownikom przystąpienie do odpowiednich organizacji, prowadzących między sobą dialog. Związki zawodowe to nie tylko gwarancja przestrzegania porozumień, zawieranych między pracodawcami a pracownikami, lecz także wsparcie w wielu sprawach, jak urlop czy podwyżka poszczególnych osób. Stąd większość praw i obowiązków obu grup jest podyktowana jedynie do pewnego stopnia ogólnymi przepisami państwowymi.

Pracownicy jako grupa posiadają szereg praw, których pracodawca ma obowiązek przestrzegać. W przeciwnym wypadku może dojść nie tylko do nałożenia sankcji ze strony władz administracyjnych państwa, ale równocześnie protestu zatrudnionych osób. Tego rodzaju zdarzenia mogą doprowadzić do sparaliżowania zakładu pracy, a nawet jego upadku. Dodatkowo władze Finlandii kładą bardzo duży nacisk na praworządność obywateli, inwestując ogromne sumy pieniędzy w kampanie antykorupcyjne, które odnoszą bardzo duży skutek. Finlandia jest bowiem uznawana za państwo, w którym współczynnik korupcji jest niezwykle niski.

Przepisy ogólne stanowią zatem, że pracownicy mają przede wszystkim prawo do:
Oczywiście osoby zatrudnione posiadają także szereg obowiązków, z których powinni się wywiązywać. Brak przestrzegania zasad określonych umową o pracę, czy też przepisami bezpieczeństwa bądź nie dostosowania się do zaleceń przełożonego (jeśli nie narażają one bezpieczeństwa pracownika) może skutkować jego zwolnieniem. Nie dopełnienie obowiązków najczęściej uniemożliwia odwołanie się od decyzji lub też wygranie sprawy w sądzie bądź za pośrednictwem związków zawodowych. firma finlandia - obowiązki pracownika Pracownicy są więc częścią systemu, który ma za zadanie nie tylko zadbać o dobro swoje, ale również pracodawcy, który ma prawo domagać się od podwładnych posłuszeństwa oraz poprawy zleconych zadań, które w jego ocenie nie zostały wykonane dostatecznie dobrze. Jednym z podstawowych przywilejów osoby zatrudniającej jest decyzja o przyjęciu bądź zwolnieniu poszczególnych osób. Oprócz tego pracodawca ma też prawo do podejmowania niezależnych decyzji odnośnie kierowania pracą na terenie zakładu. Sprzeciw podwładnych w tej kwestii może wystąpić jedynie wtedy, gdy pracodawca nie wywiązuje się z nałożonych na niego odgórnie obowiązków, do których zalicza się:

Fińska gospodarka

Geograficzne położenie Finlandii sprawia, że państwo to leży w dwóch strefach klimatycznych: umiarkowanie chłodnej oraz subpolarnej. Przekłada się to na długość zimy, która w cieplejszej części kraju trwa od grudnia do połowy marca, zaś w zimniejszej od października do maja. Powoduje to sporą rozbieżność temperatur, która może, zależnie od położenia, wahać się od -40ºC do nawet +30ºC. Ponadto powierzchnia kraju w 70% jest pokryta lasami, a 10% zajmują jeziora. Wszystko to ma również wpływ na gospodarkę Finlandii, która jednocześnie posiada rozbudowaną infrastrukturę. Dzięki temu możliwy jest między innymi sprawny transport towarów.

Większe skupiska ludzi są umiejscowione głównie w miastach - ok. 81% mieszkańców kraju. Niewiele osób decyduje się na mieszkanie poza aglomeracjami miejskimi, w związku z czym państwo posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, która umożliwia zarówno transport osobowy, jak i towarowy. Oprócz tego w Finlandii znajduje się aktualnie 28 portów lotniczych o świetnej renomie międzynarodowej. Szczególną rolę odgrywają tu loty między Europą a Azją, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się między tymi dwoma kontynentami - połączenie lotnicze między Finlandią a różnymi krajami Azji są zaliczane do jednych z najkrótszych, a dzięki szerokiej ofercie również wygodnych i funkcjonalnych. Jednocześnie, Finowie mogą się pochwalić portami morskimi, które zajmują się nie tylko przewozem pasażerów, ale także towarów, które są obsługiwane przez profesjonalistów. Kraj cieszy się w tym zakresie powszechnym uznaniem. Ogólnie rzecz biorąc, zaawansowana technologia przyczynia się do coraz większej specjalizacji w przemyśle:
Naturalne zasoby państwa sprawiają, że Kraj Tysiąca Jezior doskonale funkcjonuje w zakresie produkcji sprzętu górniczego oraz technologii metalurgicznej. W Finlandii znajduje się blisko 270 kopalni, które wydobywają przed wszystkim wapień, apatyt, talk, kwarc, skaleń, wollastonit oraz wiele innych.

Najwięcej zysków przynosi fińskiej gospodarce sektor usług, który generuje znaczną cześć PKB Finlandii.

Gospodarka w Finlandii cechuje się stabilnością, która przyciąga kraje sąsiadujące, czyli Estonię, Szwecję oraz Rosję. Dodatkowym atutem jest coraz mocniejsze zacieśnianie relacji biznesowych z Azją, w tym z Chinami. Atutem jest też rosnący w państwie popyt na wysokiej jakości produkty konsumenckie, co z kolei świadczy o wysokiej zamożności oraz sile nabywczej mieszkańców, którzy w większości posługują się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym. Język odgrywa bowiem istotną rolę przy wejściu na rynek, tak w zetknięciu z parterami biznesowymi, jak i w dotarciu do konsumenta. Równocześnie wypada podkreślić, że Finlandia jako kraj odnotowuje jeden z najniższych na świecie wskaźników korupcji, co stwarza dogodne warunki dla bezproblemowego rozwoju przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Z kolei przynależność Finlandii do strefy Schengen oraz Unii Europejskiej, ułatwia przedsiębiorcom z krajów członkowskich wejście na tamtejszy rynek.

Wyzwaniem, które stawia finlandzki rynek przed właścicielami firm to ograniczenia, wynikające z małej liczby mieszkańców, która w 2020 roku wynosiła ledwo ponad 5,5 mln., co w porównaniu do innych krajów czyni Finlandię stosunkowo małym rynkiem, który na dodatek w handlu detalicznym i hurtowym jest zdominowany przez dwie krajowe sieci. Jeśli więc planujemy wejście na rynek w Finlandii, warto to uwzględnić.

Kultura biznesowa Finlandii opiera się przede wszystkim na zaufaniu do partnerów oraz uczciwości, gdyż przejrzysta polityka firmy jest w Kraju Tysiąca Jezior traktowana jako naturalny element porządnego przedsiębiorstwa. W kontaktach osobistych Finlandczycy nie są zbyt wylewni przy pierwszych spotkaniach i zdecydowanie wolą zachowywać pewien dystans, zaś dłuższe rozmowy najlepiej przeprowadzać w kameralnych miejscach, które zapewnią ciszę i spokój. Jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań biznesowych jest niezmiennie od lat 60. XX w. sauna oraz restauracja. Przy czym zaproszenie do sauny jest zwykle oznaką zaufania i sympatii. W kontaktach osobistych warto też pamiętać o tym, że Finowie nie lubią zbyt dużo mówić, ale za to są osobami godnymi zaufania i rzetelnymi. Oprócz tego mieszkańcy Finlandii są bardzo przywiązani do swojego kraju, dlatego dobrze przed przyjazdem zdobyć kilka choćby podstawowych informacji o historii i zwyczajach w tym państwie.

Sektor ICT

Technologia jest motorem napędowym rozwoju w Finlandii, której ambicją jest utworzenie czegoś na kształt drugiej Doliny Krzemowej. Rozwój sektora teleinformatycznego przekłada się na wydajność produktów i usług, których jakość doceniana jest na rynku międzynarodowym przez gigantów technologicznych, takich jak np. Microsoft. Wszystko dlatego, że rozwój technologii to nie tylko informatyzacja społeczeństwa, ale także rozwiązanie problemów ludzkości, jak choćby starzenie się społeczeństwa. firma w finlandii a sektor ICT Finowie od lat pracują na rzecz postępu w sektorze teleinformatycznym, do ich najbardziej znanych osiągnięć zaliczane są SMS-y, przenośne monitory do pracy serca oraz system Linux. Nic więc dziwnego, że społeczeństwo w Finlandii jest w większości dobrze nastawione do nowych technologii. W 2020 roku 97% mieszkańców miało dostęp do szybkiego łącza. Kraj jako jeden z pierwszych w Europie posiadał usługi 3G i LTE, a także zajmował się intensywnym wdrażaniem 5G. Równocześnie Finlandia weszła we współpracę z japońskimi firmami. Celem tej współpracy jest opracowanie i wdrożenie technologii 6G. Ze względu na dużą dynamikę w zakresie ICT, Finlandia za pośrednictwem Agencji Innowacji i Internacjonalizacji - Business Finland - proponuje różnorodne projekty wsparcia przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwinąć swoją działalność w tym obszarze. Oprócz tego można liczyć także na pomoc inwestorów prywatnych w rozwijaniu startupów. Powszechnie panująca opinia o rentowności startupów w Helsinkach potwierdzona jest przez Global Start-up Ecosystem, której raporty odnoszą się w tym spektrum do skali światowej i wykazują, że pod tym względem jedno z najwyższych miejsc zajmują właśnie Helsinki.

Warty podkreślenia jest fakt, że w czasie, gdy branże elektroniczna oraz elektrotechniczna przeżywały od 2008 roku kryzys finansowy i euro, na co dodatkowo nałożyły się trudności finlandzkiej Nokii, branża technologii informatycznych była bardziej stabilna i bezpieczna, co przemawia za opłacalnością inwestycji w ten obszar.

Finlandia jest krajem otwartym na współpracę między uniwersytetami, chcącymi prowadzić badania w zakresie ICT, które jest bardzo istotnym elementem infrastruktury państwa. FInlandia lokuje kapitał nie tylko w potencjał sektora, ale przede wszystkim w fachowców. Dzięki wykfalifikowanej kadrze, gospodarka w Kraju Tysiąca Jezior rokuje dynamiczny rozkwit innowacji, za którymi najczęściej idzie dobrobyt. W zakresie startupów dotyczących tylko technologii cleantech dostępnych było jeszcze kilka lat temu 50 tys. miejsc pracy, zaś w następnych latach liczba ta wzrosła o kolejne 40 tys. Dziedziny, w których odnotowuje się najszybszy wzrost to: gry, sztuczna inteligencja, cleantech, przemysłowy Internet, zdrowie i nauka o życiu, wearables i cyberbezpieczeństwo. Na szczególną uwagę zasługuje gałąź zajmująca się poprawą efektywności energetycznej, która ma na celu stworzenie technologii przyjaznych środowisku. Finlandczycy mają w tym zakresie bardzo duże zasługi. Już w 2018 r. na terenie państwa działało 1 600 przedsiębiorstw, zajmujących się cleatnech. Z kolei branża IoT pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w przemyśle maszynowym. Rozwiązania takie jak autonomiczny agent śledzenia aktywów czy wizualny interfejs środowiska fabrycznego przyczyniają się do modernizacji wielu środowisk pracy. Codzienne funkcjonowanie mieszkańców również uległo dużym zmianom, za pośrednictwem takich rozwiązań z zakresu technologii zdrowia jak m. in. sztuczna inteligencja w patologii cyfrowej, diagnostyka oparta na danych i planowanie leczenia i wiele innych. Pokrewną dziedziną jest w tym zakresie weareables, które w dużej mierze mają monitorować przebieg procesów w ludzkim ciele za pomocą urządzeń. Do najpopularniejszych należą oczywiście trackery oraz smartwatche, ale na rynku są popularne również: inteligentna biżuteria, ubrania i tkaniny, soczewki kontaktowe oraz okulary AR czy ekrany na nadgarstki. Nie jest tajemnicą, że pojawienie się urządzeń, które zbierają poufne informacje wymagało jednoczesnego opracowania systemów, które będą chroniły prywatność użytkowników. Przykładów tego, co może się stać bez odpowiednich zabezpieczeń, nie trzeba szukać daleko. Norwegia po ataku hackerów w 2018 roku, kiedy to wyciekły poufne informacje o zdrowiu prawie połowy obywateli, zabrała się za rozwój systemów bezpieczeństwa. Tymczasem Finlandia już od dawna prowadzi badania i wdraża środki prewencyjne w tym zakresie m. in. poprzez szyfrowanie, podpisy elektroniczne, usługi przeciwdziałania wirusom. Dzięki tak profesjonalnemu podejściu giganci tacy jak Google, Ynadex czy Microsoft obierają sobie Finlandie jako miejsce do tworzenia centrów danych. Jak się okazuje Finlandia przewyższa większość miejsc nie tylko pod względem zaawansowania technologicznego, ale także energetycznego. Centra danych generują duże koszty energii, lecz w Finlandii możliwe jest ich obniżenie o 50% w porównaniu do innych lokalizacji w Europie. W 2016 r. według Data Center Risk Index, Finlandia była czwartym najbezpieczniejszym na świecie miejscem do tworzenia centrów danych.

Finlandia mimo dużych osiągnięć, wciąż prowadzi badania nad nowymi projektami. Przedsiębiorcy, którzy pragnął dołączyć do tych dążeń mogą liczyć na dużą pomoc zwłaszcza w zakresie:
Sektor ICT w Finlandii rozwija się więc szybko, ale poważnym problemem staje się siła robocza, której powoli zaczyna brakować. Zatem potencjał rynku dla firm teleinformatycznych, które chcą dopiero rozpocząć swoją działalność lub są na razie małe, jest ogromny. Pierwszym bastionem są, rzecz jasna, platformy startupowe, zaś drugim potrzeba wykwalifikowanych pracowników, bez których dalsze prace staną w miejscu. Z tego powodu Finlandia jest otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy w tym zakresie.

Warto podkreślić, że technologia już od dawna nie jest wąską dziedziną, lecz przyszłością, która w znacznym stopniu determinuje dzisiaj wiele dziedzin życia ludzkiego. Postęp ten będzie coraz większy, a co za tym idzie będzie dotykał każdego aspektu, dlatego w procesie tworzenia nie da się ograniczyć wyłącznie do specjalistów z zakresu IT, ponieważ konieczna jest też wiedza o dziedzinie, której dotyczy modernizacja. Ogromny potencjał ma w tym zakresie Internet rzeczy, który przyczynia się do powstawania smart cities. Najprościej ukazać to można na przykładzie marketingu, który wcześniej odbywał się wyłącznie na płaszczyźnie nadawca - odbiorca. Teraz zaś obie strony wchodzą w interakcję za pośrednictwem platform. Marketing ma w Internecie zupełnie nowe oblicze, które dopiero się kształtuje przy udziale zwykłych ludzi oraz profesjonalistów.

Niezależnie od tego czy planujemy otworzyć zupełnie nową firmę czy też jedynie oddział firmy zagranicznej na terenie Finlandii warto przemyśleć, jakie czynniki będą miały decydujący wpływ na rozwój naszego biznesu. Podejmowanie działalności gospodarczej powinno być poparte dobrze przemyślnym biznesplanem. Forma organizacyjno-prawna ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, ponieważ implikuje zarówno obowiązki, jak też prawa, którym podlega firma. Finlandia jest krajem otwartym na nowych, niezależnych przedsiębiorców, których pragnie wspierać w drodze do sukcesu. Szczególną opieką otacza tych, których celem jest rozwój północnych części kraju, ekologia i/lub ulepszanie technologii. Przemysł technologiczny w Finlandii jest bowiem niejako perłą w koronie tego kraju. Ci, którzy decydują się na podjęcie tych wyzwań, mogą liczyć jednocześnie na pomoc różnego rodzaju inwestorów, którzy z wielkim entuzjazmem podchodzą do nowych pomysłów i chcą wspierać postęp, oferując rozmaite startupy. Zatem przedsiębiorcę ogranicza jedynie wyobraźnia, ponieważ to człowiek kreuje rzeczywistość wokół siebie.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Firma w Finlandii"